OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej vstupenek na kulturní události agenturou Tak Jinak - Morava

 1 Úvodní ustanovení  

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále "obchodní podmínky") upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále "kupní smlouva") uzavírané mezi: 

Radim Kuchař se sídlem Tř.1.máje 1279, Hranice 753 01  IČO: 65914481 , DIČ: CZ7808125688 

Živnost zapsána na Městském úřadě v Hranicích odbor Obecní živnostenský úřad Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice I - Město dne 19.3.2020 (dále "prodávající"), na straně jedné a třetí osobou (dále "kupující"), na straně druhé prostřednictvím webového portálu www.takjinak.cz

1.2 V případě osobního nákupu vstupenky prostřednictvím pokladny se na uzavřený smluvní vztah nepoužijí ta ustanovení obchodních podmínek, které z důvodu jejich povahy nelze na takto vzniklý smluvní vztah aplikovat. 

1.3 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. 

1.4 Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí: "běžnou cenou vstupenky" cena vstupenky, která není zlevněnou cenou vstupenky. "držitelem vstupenky" osoba, jež vstupenku předloží při vstupu na akci. "kupujícím" je osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu. "studentem" osoba navštěvující školské zařízení, která je mladší 26 let. "vstupenkou" vstupenka v listinné nebo elektronické podobě opravňující držitele vstupenky k jednorázovému vstupu na akci, kterou lze zakoupit prostřednictvím webového portálu www.takjinak.cz. "webovým portálem" internetová aplikace na adrese www.takjinak.cz sloužící k poskytování informací o konaných akcích a k objednávání vstupenek na tyto akce. 

1.5 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu nelze dovodit jinak. 

2 Proces uzavření kupní smlouvy, platební podmínky, vstupenka 

2.1 Vstupenku s běžnou cenou vstupenky a/nebo se zlevněnou cenou vstupenky lze zakoupit pouze na webovém portálu www.takjinak.cz. 

2.2 Veškerá prezentace služeb umístěná na webovém portálu je informativního charakteru, v žádném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy, a proto prodávající nemá povinnost uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

2.3 Nákup vstupenky opravňující ke vstupu na akci provádí kupující na konkrétní termíny akcí. 

2.4 Nebude-li výslovně stanoveno jinak, kupní cena je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré prodejní poplatky, a je uvedena na webovém portále www.takjinak.cz. 

2.5 Pro zakoupení vstupenky prostřednictvím webového portálu je kupující povinen provést registraci na webovém portálu, v rámci které vyplní své identifikační a kontaktní údaje. Po provedení registrace bude kupujícímu na jím zadanou adresu elektronické pošty (dále "email") zasláno potvrzení o registraci. 

2.6 Kupní smlouva je v případě nákupu vstupenky na webovém portálu uzavřena v okamžiku uhrazení kupní ceny za všechny objednané vstupenky kupujícím prodávajícímu. Kupní cena je uhrazena v okamžiku provedení online platby přes platební bránu Stripe.com prostřednictvím platební karty VISA nebo Mastercard. Platební podmínky jsou uvedeny v příslušném kroku objednávky realizované na webovém portálu. 

2.7 Po provedeném výběru počtu vstupenek se kupujícímu zobrazí celková kupní cena, kterou je kupující povinen uhradit. Po provedení platby prostřednictvím platební karty bude bez zbytečného odkladu prodávajícím kupujícímu zasláno potvrzení o nákupu a elektronická vstupenka na e-mail kupujícího, kterou lze uložit z e-mailu v pdf formátu. Kupující je povinen před zahájením akce předložit zakoupenou vstupenku, a to buď v listinné podobě, kterou získá vytištěním zaslané vstupenky ve formátu PDF na jeho e-mail, nebo tuto vstupenku může předložit v elektronické podobě. 

2.8 V případě, že kupující zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neodpovídá prodávající za nedoručení vstupenky na e-mail kupujícího. 

2.9 Prodávající upozorňuje, že prodej vstupenek na konkrétní termín prohlídky přes webový portál bude ukončen 60 minut před zahájením příslušné akce. 

2.10 Za platnost a pravost vstupenky zakoupené mimo webový portál prodávající neodpovídá. 

3 Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1 Prodávající si vyhrazuje právo změny času konání akce. 

3.2 Akce se konají českém a anglickém jazyce.

3.3 Vstupenka opravňuje ke vstupu na akci dle specifikací uvedených na této vstupence včetně přesného data a času konání. 

3.4 Držitel vstupenky je povinen se s vytištěnou vstupenkou nebo vstupenkou v elektronické formě dostavit na místo zahájení akce v předstihu nejméně 15 minut. 

3.5 Držitel vstupenky bere na vědomí, že odpovědnost za nezletilé osoby nese jejich zákonný zástupce či jejich doprovod. 

3.6 V případě, že držitel vstupenky poruší svým chováním provozní nebo návštěvní řád místa konání akce nebo pokyny pořadatele, vystavuje se nebezpečí postihu ze strany prodávajícího, kterým je zejména okamžité ukončení akce pro držitele vstupenky, který se dopustil tohoto porušení. 

3.7 V případě vstupenky, kterou má právo si zakoupit pouze student nebo senior 65+, držitel takové vstupenky předloží před vstupem na akci osobě provádějící kontrolu vstupenek platný doklad totožnosti v podobě průkazu nebo karty opravňující držitele vstupenky ke slevě. 

3.8 Držitel vstupenky je povinen seznámit se s obsahem podmínek uvedených na vstupence a s obsahem těchto obchodních podmínek. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí akce. Každý se účastní akce výlučně na své vlastní riziko. 

3.9 Držitel vstupenky odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci této akce při nedodržení pokynů, se kterými byl seznámen před nebo v průběhu konání akce, nebo při nedodržení pravidel sdělenými pořadatelem před zahájením nebo v průběhu akce nebo stanovených v provozním a návštěvním řádu místa konání akce. 

3.10 Pokud se osoba neprokáže před zahájením akce platnou vstupenkou na daný termín, nebude této osobě umožněno zúčastnit se akce a akce bude považována za řádně poskytnutou a prodávajícímu za ni náleží kupní cena v plné výši. 

4 Odstoupení od kupní smlouvy 

4.1 Osoba, která je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže postupem dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového portálu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kdy podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu (vstupenky). 

5 Reklamační řád 

5.1 Nesplní-li prodávající povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řádně a včas, může kupující uplatnit své právo z vadného plnění u prodávajícího (dále "reklamace"). Reklamace musí být učiněna u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uskutečnění prohlídky, nebo v případě, že akce neproběhla, ode dne, kdy měla být prohlídka uskutečněna. 

5.2 Veškeré reklamace a dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu takjinak.morava@gmail.com. Kupující je povinen uvést ve své reklamaci svoji e-mailovou adresu, v rámci které bude probíhat komunikace prodávajícího s kupujícím ohledně reklamace. 

5.3 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem kupujícího. Po marném uplynutí této lhůty má kupující právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

5.4 Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále prodávající zašle kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace prodávající zašle odůvodnění tohoto zamítnutí. 

5.5 V případě zrušení akce prodávajícím, není-li uvedeno jinak, je kupující povinen zažádat o vrácení vstupného bez zbytečného odkladu. Buď osobně přímo na pokladně nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese takjinak.morava@gmail.com  nebo telefonicky +420702367474. 

5.6 Při jakémkoliv zcizení vstupenky komukoliv dalšímu je kupující povinen upozornit nabyvatele, že v případě zrušení akce vrací prodávající peníze výlučně tomu, kdo vstupenku zakoupil (kupujícímu). 

5.7 Zakoupenou vstupenku nelze vykoupit zpět, vyměnit a nelze ani vystavit její duplikát. 

5.8 Za ztracenou vstupenku se neposkytuje náhrada. 

5.9 V případě zrušení akce třetí stranou ( např. Státním nařízením či jiným opatřením ) si prodávající vyhrazuje právo na změnu programu a termínu. NENÍ MOŽNÉ VRÁCENÍ PENĚZ, ALE POUZE NÁHRADNÍ TERMÍN KULTURNÍCH AKCÍ, PŘEDNÁŠEK A BESED. 

6 Zvláštní ustanovení o závazcích z kupní smlouvy uzavírané se spotřebitelem 

6.1 Ustanovení tohoto čl. 6 se použijí na kupní smlouvu, která je uzavírána s kupujícím, který je spotřebitelem, a na závazky z ní vzniklé. 

6.2 Uzavřená kupní smlouva bude uložena u prodávajícího s tím, že prodávající k ní kupujícímu umožní přístup k jeho výzvě. 

6.3 Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

6.4 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy: • a) otevření webového portálu; • b) registrace kupujícího na webovém portálu včetně vyplnění identifikačních a kontaktních údajů kupujícího (fakturační údaje); • c) provedení výběru konkrétního termínu konání akce a počtu vstupenek; • d) rezervací je dán souhlas s pravidly a podmínkami poskytovatele rezervovaných služeb a zpracováním svých údajů dle zásad ochrany osobních údajů. ; • e) provedení úhrady kupní ceny. 

6.5 Kupující má právo zjistit a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. 

6.6 Kupující prohlašuje, že veškerá sdělení prodávajícího vůči kupujícímu byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva. 

6.7 Prodávající se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči kupujícímu jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva. 

7 Závěrečná ustanovení 

7.1 Informace o nakládání a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uveřejněny na webových stránkách www.takjinak.cz  v sekci Ochrana osobních údajů. 

7.2 Kupní smlouva a obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti z nich plynoucí, včetně práv a povinností z porušení kupní smlouvy a obchodních podmínek, jakož i záležitosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem. 

7.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2021.